מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים משרד החינוך מחוז צפון
פקס: 04-671-2328
טלפון ראשי: 04-671-6274

טבלת אנדרסן

הקשר בין רמת ירידה ממושכת בשמיעה לבין 
היבטים פסיכולוגיים-חברתיים וצרכים חינוכיים

מחברת: קארן אנדרסון תרגום: רונית ברונסקי ואריאלה זייצ'יק

מתוך: לראות את הקולות : קתדרה לפרסומים מקצועיים בתחום לקויי – שמיעה חרשים וכבדי שמיעה  (2001).

 

רמת ירידה בשמיעה על סמך ממוצע מעודכן של צלילים טהורים

(500-4000 Hz) 

השפעה אפשרית של הירידה בשמיעה על הבנת דיבור ושפה

השפעות פסיכולוגיות-חברתיות אפשריות של ירידה בשמיעה

צרכים חינוכיים

שמיעה תקינה

 Normal Hearing

15+ 10-  

dB HL  

לילדים רגישות שמיעתית טובה יותר מאשר טווח השמיעה התקין אצל מבוגרים. תלמיד עםרגישות שמיעתית בטווח של 10dB +15dB- יהיה ער לכל מרכיבי הדיבור, אפילו בעוצמות שיחה נמוכות. חשוב לציין כי שמיעה תקינה אינה מבטיחה שהתלמיד יבחין בין צלילי דיבור בנוכחות רעש רקע.

מינימאלית (גבולית)

 (Minimal (borderline


25-16    
 

dB HL  

ייתכן שהתלמיד יתקשה בשמיעת דיבור חלש או מרוחק. בירידה של 15dB הוא עלול להפסידעד 10% ממסר הדיבור, כאשר הדובר נמצא במרחק הגדול ממטר והכיתה רועשת, במיוחד בכיתות הנמוכות כשההוראה היא , בעיקרה, מילולית.

ייתכן שלא יהיה ער לרמזי שיחה עדינים, ובשל כך יצטייר כבילתי מתאים, מוזר. בשיחהספונטנית עם בני גילו עלול להפסיד חלקים מהמסר הנאמר, מה שיכול להשפיע על תהליך החיברות והדימוי העצמי. תתכן התנהגות בלתי בוגרת. התלמיד יכול לגלות עייפות רבה יותר מבני כיתתו, בשל המאמץ הנדרש ממנו לצורך הקשבה.

יוכל להפיק תועלת ממכשיר שמיעה בעל הגברה חלשה, או ממערכת F.M אישית. תלוי בצורת העקומה של הירידה בשמיעה (באודיוגרמה). בכל מקרה יפיק תועלת ממערכת הגברה כלליתהמוצבת בכיתה, אם הכיתה רועשת או קיים בה הדהוד. עליו לשבת קרוב לשולחן המורה. ישלשים לב למיומנויות השפה והדיבור, בפרט כאשר קיימת היסטוריה של דלקת אוזן תיכונה.

קלה   Mild

40-26   

dB HL 

בירידה של 30dB  עלול להפסיד 25%-40% ממסר הדיבור. מידת הקשיים בבית-הספר תלויה ברמת הרעש בכיתה, במרחק מהמורה ובצורת העקומה של הירידה בשמיעה (באודיוגרמה).

תלמיד עם ירידה בשמיעה של 35dB-40dB, ללא הגברה, עלול להפסיד לפחות 50% מהדיונים בכיתה, בייחוד כשהקולות חלשים או כשהדובר אינו בטווח הראייה. יפסיד את העיצוריםבייחוד כשאובדן השמיעה הוא בתדירויות הגבוהות.

התלמיד מואשם בכך שהוא "שומע רק כאשר הוא מעוניין בכך…" "חולם בהקיץ…", "אינו מקשיב…". כתוצאה מכך מתחילים להיווצר מעצורים עם השפעה שלילית על ההערכההעצמית. התלמיד מאבד את שמיעתו וקשה לו להתעלם מרעשי רקע מפריעים, ולכן השהות בכיתהנהפכת למצב של לחץ מתמשך. הוא מתעייף יותר מאשר חבריו לכיתה, עקב המאמץ המושקע בהקשבה.

יפיק תועלת ממכשיר שמיעה וממערכת F.Mאישית או כללית המוצבת בכיתתו.

SOUND FIELD F.M.

זקוק למקום ישיבה מועדף ולתאורה נכונה. יש להפנותו להערכת רמת השפה ולמעקבלימודי. זקוק לבניית מיומנויות שמיעתיות. ייתכן שתידרש תשומת-לב מיוחדת להתפתחותהשפה ואוצר המילים, ההיגוי או קריאת הדיבור ו/או תמיכה מיוחדת בקריאה. ייתכן ויזדקקלעזרה בחיזוק הדימוי העצמי. דרושה הדרכה למורה.

בינונית Moderate

55-41   

dB HL  

מסוגל להבין שיחה מדוברת ממרחק של כמטר עד מטר וחצי (פנים אל פנים), רק כשאוצר המילים והמבנה הדקדוקי פשוטים. תלמיד עם ירידת שמיעה של 40dB ללא הגברה, עלוללהפסיד 50%-75% מהנאמר, ועם ירידה של 50 dB עלול להפסיד 80%-100% מהנאמר. ייתכנו לקויים או איחור בהתפתחות התחביר, אוצר מילים מוגבל, הפקת דיבור לקוייה (היגוי לא תקין) ואיכות קול צורמנית (א-טונאלית).

לרוב רמה כזו של ירידה בשמיעה משפיעה באופן משמעותי על התקשורת, ומקשה יותר ויותר על ההתחברות עם ילדים שומעים בני גילו. במידה ויש שימוש אינטנסיבי במכשירשמיעה או במערכת ה–  ,F.M התלמיד עלול להישפט כבעל יכולת לימודית פחותה. קיימת השפעה הולכת וגוברת על הדימוי העצמי.

יש להפנותו להערכת הרמה השפתית ולמעקב לימודי. מערכות ההגברה חיוניות עבורו (מכשיר שמיעה ומערכתF.M. ייתכן שיידרש סיוע מיוחד בלימודים, בעיקר לתלמידים בבתי-הספר היסודיים. יש להפנות תשומת לב מיוחדת להתפתחות השפה הדבורה, קריאה ושפהכתובה. טיפול בדיבור ופיתוח מיומנויות אודיטוריות יהיו נחוצים ברוב המקרים. דרושההדרכה למורה.

בינונית עד חמורהModerate to Severe

70-50  

dB HL  

ללא הגברה, יוכל להבין שיחה רק אם תהיה בעוצמה מאוד חזקה. בירידה של 55dB יתכןהפסד של עד 100% ממסר הדיבור. לתלמיד יהיו קשיים בולטים במצבים בבית-הספר, בהם נדרשת תקשורת מילולית הן פנים אל פנים והן בקבוצות. קרוב לוודאי שיהיו איחור שפתיותחבירי, מובנות דיבור נמוכה ואיכות קול צורמנית.

באם התלמיד משתמש שימוש אינטנסיבי במכשיר שמיעה/מערכת ,FM אחת התוצאות האפשריותהיא שהתלמיד יישפט, הן ע"י בני גילו והן ע"י מבוגרים, כבעל יכולת לימודית פחותה.כתוצאה מכך, נגרמת ירידה בדימוי עצמי, בבגרות החברתית – מה שתורם לתחושה של דחיה הדרכה שמטרתה לטפל בהתייחסויות אלו יכולה לעזור.

שימוש אינטנסיבי (כל היום) בהגברה – חיוני. יזדקק למורה מיוחד או כיתה מיוחדתתלוי בחומרה של האיחור השפתי. ייתכן שתדרשעזרה מיוחדת בכל תחומי השפה, תחומי דעת המבוססים על שפה, אוצר מילים, דקדוק, שימוש בשפה וכמו-כן בקריאה ובכתיבה. קרוב לוודאישתדרש עזרה להרחיב את הידע השפתי החוויתי. נדרשת הדרכה למורה המשלבת.

 חמורהSevere  

90-71    

dB HL   

ללא הגברה, יוכל לשמוע קולות חזקים ממרחק של כ- 35 ס"מ מהאוזן. עם הגברה אופטימאלית, תלמידים עם ירידת שמיעה של 90dB   (או פחות) יוכלו לזהות קולות סביבה ויהיו ערים לקיומם של כל צלילי הדיבור. אם הירידה בשמיעה החלה לאחרונה, קרוב לוודאישתחול הידרדרות בדיבור ואיכות הקול תהפוך לצורמנית.

יעדיף להתחבר עם תלמידים לקויי-שמיעה. נטייה זו עלולה לבודדו אף יותר מהאוכלוסייההשומעת, אך קשרים אלה יכולים לשפר את הדימוי העצמי ולחזק את הזהות התרבותית.

ייתכן שיזדקק לתוכנית שיקום אוראלית-שמיעתית מלאה, המדגישה את כל המיומנויות השפתיות-שמיעתיות, קריאת דיבור, התפתחות המשגה ודיבור. בירידה של 80dB -90dB  יוכללהפיק תועלת מגישה של תקשורת כוללנית, בייחוד בשנים הראשונות של רכישת השפה. מכשירי שמיעה ומכשיריFM חיוניים ביותר. יש לבדוק אם צורת התקשורת שבה הוא משתמש היא יעילהלגביו (אוראלית, שפת סימנים, כוללנית). שילובו בכיתות רגילות ייקבע בהתאם לתועלת שיפיק התלמיד מכך. חיונית הדרכת צוות מורי השילוב.

עמוקה או יותר מכך Profound or more

91dB HL    

חש את התנודות של גלי הקול יותר מאשר שומע אותן. ייתכן שיסתמך על הראיה ולא על השמיעה, כערוץ ראשוני ללמידה ותקשורת. העירנותלצלילי דיבור תלויה בצורת העקומה שלהירידה בשמיעה (באודיוגרמה) ומידת השימוש בהגברה. דיבור ושפה לא יתפתחו באופןספונטני, וקרוב לוודאי שיתדרדרו במהירות אם הירידה בשמיעה החלה לאחרונה.

ייתכן שהתלמיד יעדיף יותר ויותר להתחבר עם תרבות החרשים, בהתאם ליכולתהאוראלית-אודיטורית, לשימוש בשפת סימנים ע"י החברים, לגישת ההורים ולכיו"ב.

ייתכן שיזדקק לתוכנית מיוחדת לתלמידים חרשים עם דגש על כל תחומי השפה והתחומיםהאקדמיים. יש צורך בהדרכת מומחים ושירותי תמיכה מקיפים לתוכנית, כחלק מתוכנית אימון אינטנסיבית. יש להקדים בהתאמת הגברה שקרוב לוודאי תעזור. יכול להיות מועמד לשתל קוכליארי, או למכשיר ויברוטקטילי. נדרשת הערכה קבועה של הצרכים בהתייחס לערוץ הלמידה והתקשורת. השתתפות חלקית בכיתה רגילה, לפי התועלת שיפיק ממנה התלמיד.

ירידה חד-צידית

 [שמיעה תקינה, באוזן אחת, ובאוזן השנייה לפחות ירידת שמיעה קלה(MILD) קבועה]

ייתכן שיתקשה בשמיעת דיבור חלש או מרוחק. בדרך-כלל מתקשה לאתר/למקם צליליםוקולות. מאזין, בעל לקוי-שמיעה באוזן אחת, יגלה קושי רב יותר בהבנת דיבור, בסביבה רועשת ו/או מהדהדת. לא יהיה ער לדיבור שקט, הנאמר מהצד של האוזן הלקויה, או יתקשה להבינו, בייחוד בעת דיון קבוצתי.

ייתכן שיואשם בשמיעה סלקטיבית, בשל הפערים בין הבנת הדיבור בסביבה שקטה לעומת סביבה רועשת. יגלה עייפות רבה יותר בכיתה, בשל המאמץ הרב הנדרש להקשבה. ייתכןשייראה לא קשוב או מתוסכל. לעיתים יופיעו בעיות התנהגות.

יפיק תועלת ממכשירFM  אישי או ממערכת הגברה כללית  .(SOUND FIELD FM)    בסביבותשקטות, עשוי להיעזר במכשיר שמיעה. זקוק למקום ישיבה מועדף עם תאורה מתאימה. התלמיד נמצא בסיכון גבוה לקשיים לימודיים. נחוץ מעקב חינוכי ויש לספק שירותי תמיכה, מיד כשמתגלים קשיים. הדרכה למורה תועיל.

 

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני
צריך עזרה?
לחץ כאן ומלא פרטיך

פרטי התקשרות

הסניף פתוח בימים שני, שלישי ורביעי.
יום רביעי פעילות לקבוצה הבוגרת.
הפעילות מתקיימת מ 13:00 – 16:30.

השאירו לנו הודעה ותענו בהקדם:

שינוי גודל גופנים